اسم ها در زبان انگلیسی

اسم ها در زبان انگلیسی
 • اسم ها در زبان انگلیسی ؟

  در یادگیری زبان انگلیسی اسم ها برای نامیدن یک چیزی ، شخصی ، اشیایی و چیز های دیگر به شمار می رود و همه چیز در دنیا اسم دارد حتی یک ایده هم می تواند اسم داشته باشد. آموزش گرامر انگلیسی وابسطه به یادگیری فعل ها، اسم ها،صفت ها، زمان ها، ضمیر ها و قید هاست. که مبحث ما اسم ها در زبان انگلیسیه و به این موضوع میپردازیم، اسم ها در زبان انگلیسی انواع خاصی دارند و این اسم ها وظایفی دارند در جمله و محل قرار گیری اسم ها در جمله بسیار مهم است که به همه این موضوعات می پردازیم

  انواع اسم ها در زبان انگلیسی

  • اسم های شمارا و غیر قابل شمارا (Countable Nouns, Uncountable Nouns)

  • اسم هایی که می توانند هم شمارا باشند و هم غیر قابل شمار

  • اسم های مشخص (Proper Nouns)

  • اسم های مشخص بدون The

  • اسم های مشخص با The

  اسم ها

  تعریف یک اسم در زبان انگلیسی کار دشواری نیست، اسم هاT اشیاء و اسباب (things) و افعال اعمال و کار ها هستند، مثل food (غذا) چیزی است که ما می خوریم پس اسم است. یا Happiness (خوشحالی) چیزی است که آن را می خواهیم پس نیز اسم است و یا Human being (انسان بودن) چیزی است که شما هستید

  • پایان اسم ها (Noun Endings)

  اسم ها در زبان انگلیسی چندین مورد پایان مشخص برای برای آنها وجود دارد که نشان دهنده اسم بودن آنها در لغت است.

  ity > nationality

  ment > management

  ness > happiness

  ation > relation

  hood > childhood

  البته این حالت پایانی برای تمامی حروف پایانی صحیح نیست به عنوان مثال : spoonful با ful تمام می شود در حالی که صفت careful نیز چنین است.

  • محل قرار گیری اسم ها (Position in Sentence)

  در اغلب موارد می توان از روی موقعیتی که یک اسم در جمله دارد آن را تشخیص داد. اسم ها معمولا بعد از یک صفت اشاره (determiner) می آیند، صفت اشاره مثل : ….وthis, that, a, an, my, such هستند. به عنوان مثال :

  a relief

  an afternoon

  the doctor

  this word

  my house

  such stupidity

  اسم ها معمولا بعد از یک و یا چند صفت می آیند :

  a great relief
  a peaceful afternoon
  the tall, Indian doctor
  this difficult word
  my brown and white house [my brown white house]
  such crass stupidity

  • وظیفه اسم ها (Functions)

  همه اسم ها در زبان انگلیسی وظیفه مشخصی در جمله دارند :

  .subject of verb : Doctors work hard
  .object of verb : He likes coffee
  .subject and object of verb : teachers teach students

  همیشه فاعل (subject) و هدف (abject) در جمله ها اسم نیستند. بلکه می توانند ضمیر (pronouns) و یا عبارت (phrase) باشند. phrase به گروهی از کلمات می گویند که معنای واحدی داشته باشند. مانند : run down که یک phrase verb است. در جمله : My doctor works hard، اسم : doctor ولی فاعل my doctor می باشد.

  اسم های شمارا و غیر قابل شمارا (Countable Nouns, Uncountable Nouns)

  اسم ها در زبان انگلیسی اغلب در قالب اسامی شمارا و غیر قابل شمارا تعریف می کنند.

  • اسم های شمارا

  اسامی شمارا به آسانی قابل شناسایی هستند. آنها چیزهایی هستند که می توانیم آنها را بشماریم، مانند خودکار ما می توانیم خود کار را بشماریم، می توانیم یک یا چندین خودکار داشته باشیم، در زیر چند اسم شمارا را مشاهده می مکنید :

  dog, cat, animal, man, person
  bottle, box, liter
  coin, note, dollar
  cup, plate, folk
  table, chair, suitcase, bag

  اسم های شما را هم می توانند مفرد (singular) و هم جمع (plural) باشند :

  .My dog is playing
  .My dogs are hungry

  برای اسامی شمارا می توانیم از حروف نکره a و an استفاده کنیم. (indefinite article)

  A dog is an animal

  هنگامی که اسمی شمارا به صورت مفرد به کار می رود حتما باید همراه آن یک کلمه مثل : this, a, the, my و … بیاید.

  (not where is bottle) .I want an orange

  Where is my bottle? (not where is bottle)

  ولی هنگامی که اسمی شمارا به صورت جمع به کار رود نیازی به کلمات فوق نبوده و به تنهایی قابل استفاده است :

  I like oranges
  Bottles can break

  همراه با اسم های شمارا می توانیم از some و یا any استفاده نماییم :

  I’ve got some dollars.
  ?Have you got any pen

  علاوه بر این می توانیم از a few و یا many نیز همراه با اسم های شمارا استفاده کنیم :

  I’ve got a few dollars
  I haven’t got many pens

  نکته : people به معنای مردم یک اسم شماراست. و حالت جمع لغت person می باشد. ما می توانیم مردم را بشماریم :

  There is one person here
  There is three people here

  • اسم های غیر قابل شمارا

  اسم های غیر قابل شمارا می توانند یک نوع ماده، مفهوم و یا هر چیز دیگری باشند که نتوانیم آن را به بخش های مجزا تقسیم کنیم (نتوانیم آن ها را بشماریم). به عنوان مثال ما شیر (milk) را نمی توانیم بشماریم ولی بطری های شیر (bottles of milk) قابل شماراست. در زیر به چند مثال از اسامی غیر قابل شمارا دقت کنید :

  .music, art, love, happiness
  .advice, information, news
  .furniture, luggage
  .rice, sugar, butter, water
  .electricity, gas, power
  .money, currency

  معمولا با اسم های غیر قابل شمارا مانند اسم های مفرد رفتار می نماییم. از فعل مفرد نیز استفاده می کنیم :

  This news is very important
  your luggage looks heavy

  برای اسم های غیر قابل شمارا معمولا از حروف نکره a و an استفاده نمی کنیم. به عنوان مثال نمی توانیم بگوویم : “an information” یا “a news” ولی می توانیم از حالت a something استفاده کنیم. مثال :

  a piece of news
  a bottle of water
  a grain of rice

  some و any را می توانیم همراه با اسامی غیر قابل شمارا استفاده کنیم.

  I’ve got some money
  ?Have you got any rice

  از a little و much نیز می توان همراه با اسم های غیر قابل شمارا استفاده کرد:

  l’ve got a little money

  haven’t got much rice

  نکته : به اسم های غیر قابل شمارا mass nouns (اسم های جمعی) نیز گفته می شود.

  اسم هایی که می توانند هم شمارا باشند و هم غیر قابل شمار

  گاهی اوقات یک اسم هم می تواند شمارا و هم غیر قابل شمارا باشد. البته گاهاً با تغیری در معنی.

  اسم ها در زبان انگلیسی

  نکته : نوشیدنی ها (آب، قهوه و …) معمولا غیر قابل شمارا هستند ولی اگر داریم به بک لیوان و یا فنجانی نوشیدنی فکر میکنیم می توانیم بگوییم (مثلا در رستوران)

  .Two teas and one coffee please

  اسم های مشخص (Proper Nouns)

  یک اسم مشخص (proper noun) کلمه ای (نامی) است که ما برای صحبت در مورد یک شخص، مکان، سازمان و … به کار می بریم مثل : Sony, London, Marie, John توجه داشته باشید که هر نامی اسم نیز هست ولی فقط اسن های خاصی هستند که اسم مشخص اند، اسم های مشخص قاعده خاصی دارند :

  اسم ها در زبان انگلیسی

  • به کار گیری حروف بزرگ برای اسم های مشخص :

  همیشه حرف اول اسم های مشخص را با حرف بزرگ می نویسیم. و این شامل اسم اشخاص، اماکن، کمپانی ها، روز های هفته و ماه ها می باشد. به مثال های زیر توجه کنید:

  They like john

  I live in England
  She works for Sony
  The last day in January is a Monday
  We saw Titanic in the Odeon Cinema

  • اسم های مشخص بدون The :

  برای نام اشخاص از حرف تعریف the استفاده نمی کنیم. به عنوان مثال :

  اسم ها در زبان انگلیسی

  به طور معمول برای نام کمپانی ها نیازی به the نیست :

  Renault, Ford, Sony, EnglishClub.com
  General Motors, Air France, British Airways
  Warner Brothers, Brown & Son Ltd

  برای مغازه ها، هتل ها و در کل مکان هایی که مطعلق به شخصی هستند چنانچه با اسم شخص بیایند نیازی به the نیست :

  اسم ها در زبان انگلیسی

  معمولا برای اسم مکان ها نیز نیازی به the نمی باشد.

  اسم ها در زبان انگلیسی

  استثناء : در صورتی که نام کشوری دارای یکی از کلمات Kingdom, State, و یا Republic باشد، آن را با the به کار می بریم :

  اسم ها در زبان انگلیسی

  چنانچه قبل از نام یکی از لغات President, Doctor, Mr و … قرار گیرد از the استفاده نمی کنیم.

  اسم ها در زبان انگلیسی- استارت زبان

  به مثال های زیر توجه کنید :

  I wanted to speak to the doctor
  I wanted to speak to doctor Brown
  Who was the president before president Kennedy

  در حالتی که Lake و یا Mount همراه با اسم دریاچه و یا کوه بیاید نیز نباید، the به کار برود.

  اسم ها در گرامر انگلیسی - استارت زبان

  به جمله زیر توجه کنید:

  We live beside Lake Victoria. We have a fantastic view across the lake

  به طور معمول برای جاده ها، خیابان ها، میادین، چهار رها ها، پارک ها و … نیز نباید از the استفاده کرد.

  اسم ها در گرامر انگلیسی

  اسم ساختمان ها و اماکن خیلی مهم معمولا از دو یا چند کلمه تشکیل شده است مثل : Kennedy Airport چنانچه کلمه اول نام شخص و یا مکانی باشد، در این صورت نیز حرف the را به کار نمی بریم

  • اسم های مشخص با The

  معمولا برای اسامی کشور هایی که نامشان شامل کلماتی از قبیل State, kingdom, Republic و … می شود، از the نیز استفاده می کنیم.

  استارت زبان

  معمولا برای اسم (canals)، رودخانه ها، کوه ها، دریا ها و اقیانوس ها نیز از the استفاده می کنیم:

  اسم ها در زبان انگلیسی - startzaban معمولا برای اسامی جمع اشخاص و اماکن نیز از the استفاده می کنیم :

  به جملات زیر توجه کنید :

  I saw the Clintons today, It was Bill’s birthday
  Trinidad is the largest island in the West Indies
  Mount Everest is in the Himalaya

  به طور معمول برای انواع اسم ها زیر نیز از the استفاده می کنیم:

  معمولا برای اسم هایی که با of درست می شوند نیز از The استفاده می کنیم :

  The Tower of London
  The Gulf of Fars
  The London School of Economics
  The Bank of France
  The Statue of Liberty

  ملکی یا مضاف الیه (حالتی که تعلق داشتن به شخص یا چیزی را می رساند).

  (Possessive’s)

  هنگامی که می خواهیم نشان دهیم که چیزی به شخص یا چیز دیگری تعلق دارد، چنانچه اسم مفرد بود به انتهای آن علامت ”  s’  ” و چنانچه اسم جمع بود تنها علامت ”  ‘  ” را می افزاییم. به عموان مثال :

  the boy’s ball. (one boy)
  the boys’ ball. (two or more boys)

  این نحوه مالکیت علاوه بر یک اسم می تواند برای یک عبارت نیز بکار برود :

  The man next door’s mother ( The mother of the man next door )
  The Queen of England’s dogs

  اگر چه برای مالکیت از of نیز می شود استفاده کرد ولی به کار بردن آپستروف اس (”  S’  “) معمول تر است.

  The books of my sister
  My sister’s book

  هنگامی که نامی با s ختم می شود معمولا با آن مثل یک اسم مفرد رفتار می کنیم :

  This is Charles’s chair

  البته این امکان نیز وجود دارد که تنها یک آپستروف ” ‘ ” اضافه کنیم. (معمولا برای اسامی قدیمی و معروف این حالت به کار می رود.)

  ?Who was Jesus’ father

  • اسم های جمع بی قاعده :

  برای نشان دادن مالکیت اسم های بی قاعده معمولا با استفاده از آپستروف اس ”  S’  ” این کار را می کنیم:

  شما تا اینجا مبحث اسم ها را به خوبی یادگرفتید و دیگر میدانید که اسم ها چند نوع اند و در کجای جمله به کار برده میشود، همانطور که در اول گفتم شما برای یادگیری اصولی و درست گرامر انگلیسی باید تمام قواعد آن را یاد بگیرید و فقط با یادگیری اسم ها شما تمام گرامر رو یاد نخواهید گرفت. 

  پکیج آموزش گرامر زبان انگلیسی

  همانطور که از اول این مقاله تا اینجا مشاهده می کنید موضوعات و آموزش هایی در رابطه با اسم ها در گرامر زبان انگلیسی می بینید که به صورت آماتور و مبتدیانه برای شما قرار گرفته است. و با این آموزش هم شما خیلی از مشکلات خود را در خصوص اسم ها برطرف می کنید. اما اکثر زبان آموزانی که این موضوعات را در گوگل سرچ می کنند به دنبال یک آموزش مستقیم و با کیفیت هستند که تمام قواعد گرامری را یاد بگیرند. و درپی این سرچ ها با وبسایت هایی رو به رو می شوند که بهترین دوره ها و پکیج های آموزشی را در اختیار کاربر قرار می دهند. که پیشنهاد تیم استارت زبان هم همین است که شما با یک هزینه کم بهترین آموزش را ببینید و به نتیجه مطلوب برسید. از آنجا که هزینه های کلاس های حضوری به شدت بالاست این بهترین روش در یادگیری است که برای شما فراهم آمده است. دوره آموزش گرامر انگلیسی که در این وبسایت قرار دارد یکی از بهترین دوره ها در کشور است با یکی از بهترین مدرس های زبان.🙂
  این را هم همیشه به خاطر داشته باشید که اولین قدم و موثر ترین راه در یادگیری زبان انگلیسی، گرامر است.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  مدرس

  استاد برتر

  نحوه ارسال

  دانلود محصول

  مدت زمان

  متغیر

  پشتیبانی

  24 ساعته

  دوره آموزش زبان انگلیسی

  997,000تومان

  دوره تخصصی آموزش زبان انگلیسی